May 31, 2008

on Leave a Comment

Chèn Video từ YouTube vào Bảng tính

Mới đây Google đã cho phép ta chèn các đoạn video từ YouTube vào bài trình bày Presentation trong bộ Google Docs. Ta soạn thảo bài Slide bình thường, khi nào cần minh hoạ bằng video từ YouTube thì bấm vào thẻ Insert video

Tìm kiếm Video rồi bấm Insert Video là xong. Lưu ý là ta có thể thay đổi kích thước khung video đó.


0 Nhận xét:

Post a Comment