May 31, 2008

on Leave a Comment

Xem trang cố định truớc khi in

Để xem chế độ bài viết trước khi đem đi in ta vào View / Fixed-width page view. Đây là chức năng mới của Google Docs với mong muốn phục vụ tốt hơn cho người dùng.
0 Nhận xét:

Post a Comment