Jul 5, 2008

on Leave a Comment

Google thêm liên kết "Privacy"

Google vừa bổ xung thêm vào bộ máy tìm kiếm liên kết "Privacy" sau chữ "©2008" thay cho "Google".

0 Nhận xét:

Post a Comment