Aug 16, 2008

on Leave a Comment

Google Calendar bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới

Google vừa mới bổ sung thêm 8 thứ tiếng mới trong ứng dụng Google Calendar nâng tổng số ngôn ngữ lên 38, các ngôn ngữ mới được bổ sung thêm là tiếng Latvia, Rumani, Philippin, Secbi, Ucraina, Bungari, Hindi và tiếng Indonesia. Để chuyển qua các ngôn ngữ đó bạn vào Cài đặt > Ngôn ngữ, sau đó chọn ngôn ngữ mới.
0 Nhận xét:

Post a Comment