Aug 1, 2008

on Leave a Comment

Google Logos trong Olympic 2004Trong bài viết cách đây mấy hôm mình có giới thiệu về các logo của Google trong Olympic 2000. Tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu các logo trong Olympic 2004 được tổ chức tại A-ten, Hy lạp.

0 Nhận xét:

Post a Comment