Aug 31, 2008

on Leave a Comment

Trang chủ Google Firefox

Trang chủ Google Firefox được đặt tại địa chỉ http://www.google.com/firefox hay http://www.google.com.vn/firefox.


Theo Hùng được biết trang chủ Google Firefox được đặt trên host của Google nhưng không chịu ảnh hưởng từ các quan điểm của Google.

Một điều thú vị là sau mỗi lần tải lại trang này thì lại có một biểu tượng nhỏ xuất hiện cùng với một thủ thuật nào đó được nêu nên.
0 Nhận xét:

Post a Comment