Sep 19, 2008

on Leave a Comment

Sergey Brin viết blog

Người sáng lập Google - Sergey Brin bắt đầu viết blog đầu tiên của mình với tên Too trên nền Blogger, blog Too có giao diện đơn giản chữ sáng trên nền đen. Blog Too này chỉ viết về các thông tin cá nhân của Sergey mà thôi. Bạn có thể xem blog Too tại địa chỉ http://too.blogspot.com
0 Nhận xét:

Post a Comment