Oct 16, 2008

on Leave a Comment

Gmail: Gửi thư không có nội dung

Thông thường khi ta gửi thư qua Gmail mà không có nội dung thư mà chỉ có tiêu đề mà thôi thì Gmail sẽ nhắc nhở ta nên thêm nội dung cho thư.

Nhưng mà ta chỉ muốn nhắc nhở 1 vấn đề nào đó ngay qua tiêu đề thư mà thôi thì có thể gửi thư không nội dung bàng cách thêm chữ "EOM" hoặc "(EOM)" - viết tắt của End Of Message vào cuối tiêu đề thư.0 Nhận xét:

Post a Comment