Oct 14, 2008

on Leave a Comment

Yahoo Logo: Bầu cử liên bang ở Canada

Mình vừa giới thiệu logo của Google về ngày Lễ Tạ ơn ở Canada xong và bây giờ đến logo của Yahoo! về cuộc bầu cử liên bang ở Canada. Trên 2 trang chủ Yahoo! CanadaYahoo! Québec đều để logo giống nhau chỉ khác ở phần chữ ( tiếng Anh và tiếng Pháp ) mà thôi.
Logo trên Yahoo! Canada


Trên Yahoo! Québec
0 Nhận xét:

Post a Comment