Oct 6, 2008

on Leave a Comment

Yahoo Logo: Đăng ký bầu cử Tổng thống Mỹ


Hôm nay Yahoo Mỹ có đăng 1 logo cổ động cho sự kiện quan trọng nhất trong năm: Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 4 tháng 11.
0 Nhận xét:

Post a Comment