Nov 22, 2008

on Leave a Comment

Nếu Google PageRank biết hát

Đây là một bài hát do chính Google PageRank thể hiện. Thưởng thức tại http://www.deanhunt.com/googlespoof.html

Hay nghe tại đây
Get you some Flash0 Nhận xét:

Post a Comment