Dec 13, 2008

on Leave a Comment

Google Chrome là trình duyệt mặc định của Google Pack

Sau khi thoát kiếp beta, ngay lập tức Google Chrome trở thành trình duyệt web mặc định của Google Pack ( thay thể Firefox ) mặc dù Firefox vẫn nằm trong gói phần mềm này.
0 Nhận xét:

Post a Comment