Dec 22, 2008

on Leave a Comment

Google Translate thêm thẻ "Home"


Nếu bạn để ý 1 chút thì thấy dịch vụ Google Translate vừa thêm thẻ Trang chủ ( Home ) và đây cũng là trang mặc định khi ta truy cập http://translate.google.com.vn và một thay đổi khác khi sửa lại tên dịch vụ tiếng Việt từ Google dịch sang Google Thông dịch.
0 Nhận xét:

Post a Comment