Jan 21, 2009

on Leave a Comment

Google tiếp tục đóng của AdWords for Print


Theo thông tin từ Google OS thì Google tiếp tục đóng của các sản phẩm kém hiệu quả của mình trong đó có Google Print Ads. Lời giải thích được Google đưa ra là Google Print Ads chưa đem lại doanh thu như mong muốn và số người sử dụng dịch vụ đó còn quá thấp. Cùng với việc đóng của Hello, Lively và ngừng phát triển Google Notebook, Google Video... cho thấy Google đang cơ cấu lại dịch vụ của mình.
0 Nhận xét:

Post a Comment