Feb 16, 2009

on Leave a Comment

Chuyển đổi dữ liệu giữa các dịch vụ blog


Để thực hiện di chuyển bài viết qua lại giữa 3 dịch vụ blog Blogger, WordPress và LiveJournal bạn chỉ cần sử dụng một trong 3 công cụ sau:
Blogger sang WordPress
WordPress sang Blogger
LiveJournal sang Blogger

Thú thực mình vẫn chưa sử dụng dịch vụ này ao giờ, bạn nào dùng rồi thì cho nhận xét nhé.

0 Nhận xét:

Post a Comment