Apr 24, 2009

on Leave a Comment

Xem tình trạng hoạt động của các ứng dụng Google

Google Apps Status Dashboard là một trang giúp người dùng theo dõi tình trạng hoạt động của Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs, Google Sites, Google Video for business, Admin control panel trong vòng 6 ngày gần đây nhất.

0 Nhận xét:

Post a Comment