Mar 11, 2010

on Leave a Comment

Chèn Macro Vào Google Docs

Tất cả người dùng Google Docs đều có thể sử dụng macros Bảng tính Google ngay hôm nay. Các macro này sẽ giúp bạn lặp đi lặp lại 1 thao tác, tạo các hàm tuỳ chỉnh hay có thể thêm các tính năng nâng cao cho bảng tính. Để sử dụng bạn hãy tạo 1 bảng tính sau đó bấm Công cụ > Tập lệnh.


Tại đây bạn có thể:Quản lý, Chèn hay Chỉnh sửa các tập lệnh này. Sau khi bạn cài đặt thì phải reload lại bảng tính thì mới có thể sử dụng.

Google OS

0 Nhận xét:

Post a Comment