Apr 7, 2010

on Leave a Comment

Google Robots updated !

Google Robots vừa cập nhật thêm dòng mới:

Allow: /reader/play

Phải chăng Google Reader play sẽ được Google đánh chỉ mục? Điều này chỉ có Google mới biết.
Còn đến ngày 6/4, Google Robots lại cập nhật thêm dòng:

Disallow: /buzz/post

0 Nhận xét:

Post a Comment