Oct 24, 2010

on 1 comment

Blogger Đổi Giao Diện Trang Chủ

Nếu bạn truy cập vào Blogger.com sẽ thấy trang chủ của dịch vụ này đã được thay mới hoàn toàn. Bạn có thẻ xem hình ảnh mới nhất sau đây.


1 comment: