Jun 22, 2016

on Leave a Comment

Google Ủng Hộ Cộng Đồng LGBT


Trong ngày hôm nay nếu bạn tìm kiếm trên Google với các cụm từ như [LGBT], [lesbian], [gay], [bisexual] hay [transgender] ta sẽ bắt gặp rải ruy băng 6 màu biểu trưng của cộng đồng LGBT. Đây cũng là hành động ủng hộ của Googlw cho công đồng này và kêu gọi mọi người ngừng kỳ thị và phân biệt đối xử.

Ngoài ra Yotube cũng thay logo mới với biểu tượng trái tim 6 màu.

0 Nhận xét:

Post a Comment